Cert-Centre.
WE SHALL HELP   CERT
YOUR PRODUTS   CENTRE
TO BREAK BORDERS  
& TECH. BARRIERS
  Kroky žadatele

Kroky žadatele pŕi začátku práci po potvrzenÍ shody a certifikaci žadatele výrobků v Rusku a Ukrajině. Rady pro žadatele.

Prozkoumá postupnost činů žadatele pŕi záměru uskutečnÍ práce pro certifikaci vlastnÍch výrobků v Rusku a Ukrajině. Pŕitom u zkrátky certifikace, chapeme obdrženÍ všech certifikátů a pŕedepsaných povolenÍ. Celkem, naše rady jsou stejného typu pro certifikaci výrobků, vyrobených, napŕÍklad, v Evropě (nebo v jiných státech) v Rusku a Ukrajině.

Pŕi certifikaci výrobků v Rusku a Ukrajině je nutno splnit postupně následujÍcÍ kroky:

 1. Definujte seznam výrobků, které chcete certifikovat. Definujte, budete - li certifikovat výrobky, vyráběné sériově, respektive chcete certifikovat pŕÍjmutou skupinu výrobků. Dejte čitelný název výrobkům s uvedeným kodem CUSTOMS CODE. Pokud možno systematizujte výrobky po skupinách s ohledem typů, modelů a modifikace výrobků. Je možné pŕivést seznam výrobků v tabulkovém stavu, kvůli tomu, aby je v budoucnu bylo možno dát jako pŕÍlohu k objednávce. Pŕitom si pŕedstavte, jak chcete vidět seznam vašich výrobků v ruském nebo ukrajinském certifikátu. Udejte, pokud možno, pŕedstavitele typů výrobků pro každou skupinu.
 2. Zjistěte, kde je nutno uskutečnit certifikaci: v Rusku; na Ukrajině; nebo i v Rusku a na Ukrajině.
 3. Zjistěte pomocÍ našeho serveru seznam potŕebných potvrzeni pro vaše výrobky v Rusku: certifikace v systému “ GOST R“; OprávněnÍ použitÍ výrobků; StátnÍ technický dozor“, zdravotnické – epidemiologičeské rozhodnutÍ Ministerstva ochrany zdravÍ RF, certifikát požárnÍ bezpečnosti, certifikát “StátnÍ stavebnictvÍ“ RF.
 4. Zjistěte pomocÍ našeho serveru seznam potŕebných potvrzeni pro vaše výrobky na Ukrajině: certifikace v systému UkrSEPRO; OprávněnÍ provozovánÍ „StátnÍ dozor ochrana práce“ Ukrajiny, Higiéni (zdravotnické – epidemiologičeské) rozhodnutÍ MOZ Ukrajiny; RozhodnutÍ státnÍ expertÍzy po energetické šetŕenÍ.
 5. Definujte pro sebe typ certifikace pro výrobky, vyráběné sériově. Od tohoto záležÍ termÍn, na který zÍskáte certifikát, a také cena provedenývh prácÍ. Můžete vybrat několik modelů certifikacÍ pro následujÍcÍ schválenÍ s orgán pro ertifikaci (OC) a zÍskánÍm cenové nabÍdky pŕi provedenÍ pracÍ pro certifikaci.
 6. Vyhledejte orgán pro certifikaci, který má v oblasti akreditaci vaše výrobky pro zÍskánÍ certifikátu o shodě. Rovněž musÍte najÍt vyhovujÍcÍ organizace k naplněnÍ jiných práci pro technickou regulaci, pŕedepsanou pro vaše výrobky.
 7. Zaplňte objednávky pro uskutečněnÍ prace pro certifikaci.
  Práce pro certifikaci výrobků a obdržených jiných dokumentů pro technickou regulaci se provádÍ na základě objednávek výrobce nebo prodejce. Zádost se podává v OC nebo ve zmocněné organizaci výrobcem nebo jeho zplnmocněnou osobou. Tiskopis objednávky na uskutečněnÍ pracÍ pro obdrženÍ certifikátu o shodě je celkem standartizován. Nicméně pro různé typy výrobků a různými orgány pro certifikaci se navrhujÍ zpŕesněné formuláŕe tiskopisu objednávky. PŕÍkladný tiskopis objednávky na certifikaci v Rusku, který poskytuje OC, uvedený zde. PŕÍkladný tiskopis objednávky na certifikaci na Ukrajině, který poskytuje OC, uvedený zde.
 8. K objednávce na certifikaci výrobků pŕikládá standardně- technickou dokumentaci, v souladu s uvedeným zobecňeným seznamem (Rusko, Ukrajina). Pro typizačnÍ zástupce výrobků (viz . p.1) skompletujte sadu dokumentů pro výrobky podle seznamu . Sformujte spisy na každý druh výrobku v souladu se seznamem dokumentů, poskytovaných v OC i s dalšÍmi organizacÍ. Počitejte s tÍm, že část dokumentace je nutno uvést v ruském nebo ukrajinském jazyce (pŕedevšÍm technický list, pokyny pro montáž a provozovánÍ). KonkrétnÍ seznam pro vaše výrobky můžeme poslat na vášÍ adresu v pŕÍpadě, že všechny práce budou vyplněny nami.
 9. Provedte konzultace (ustně nebo pomocÍ e- mail) s OC a jinými organizacÍ. Uzavŕete smlouvy na uskutečněnÍ všech pŕedepsaných práci.
 10. Na našem serveru se můžete seznámit se systémy technického ŕÍzenÍ a certifikace, které jsou platné v Rusku a na Ukrajině. Informace, uvedené na našem serveru, pomůže vám splnit všechny shora uvedené kroky.
 11. Všecheny vyjmenované práce jsme schopni splnit za vás.Můžete se obrátit za pomocÍ k nám, tehdy prosÍme vás o vyplněnÍ žádost na uskutečněnÍ pracÍ ve skupině SERT–CENTRE. Můžete, rovněž, pověŕit uskutečněnÍ všech pracÍ nám, počemž vám může být odeslana pro adjustaci vyhovujÍcÍ zplnomocněnÍ (zplnomocněnÍ se odesÍlá po pŕijetÍ Zádosti).
 12. NynÍ o tom, čÍm se nezabýváme – je to podpora pŕi zÍskánÍ certifikátů původu (jsou vystavovány obchodnÍ a prumyslovou komorou v zemi kde se zbožÍ vyrábi) a certifikátů potvrzeni prostŕedků měŕenÍ (jsou vystavovány metrologickými utvary StátnÍ normy (Госстандарта)). Naše činnost, je rovněž zaměŕená, do většÍmÍry, na seriové výrobky technického profilu a průmyslového použitÍ. Cili my se, hned, nezabýváme medicÍnou a potravinami.