Cert-Centre.
WE SHALL HELP   CERT
YOUR PRODUTS   CENTRE
TO BREAK BORDERS  
& TECH. BARRIERS
  Naši služby

Mužete svĕŕÍte ná m prá ci, spojené s ŕešenÍm organizačnÍch otá zek provedenÍ certifikace výrobků a zÍská nÍ všech potŕebných povoleni v Evropĕ, na Ukrajinĕ a v Rusku. Proto můžete uzavŕit s ná mi smlouvi pouze na uskutečnĕnÍ poradenských služeb.

Můžeme poskytnout plný komplex služeb pro certifikaci výrobků v Rusku a certifikaci výrobků na Ukrajinĕ. Jestli se obratite za pomocÍ k ná m, poskytneme Vá m professionalni poradenskou pomoc ve všech otá zká ch. Proto potŕebujete poslat na ná ši adresu Zá dost RUA 1 na uskutečnĕnÍ pracÍ v skupinĕ SERT – CENTRE. Jsme schopni, rovnĕž, poskytnout konzultaci pŕi pŕÍpravĕ dokumentů pro certifikaci. Poskytneme vá m pomoc pŕi:

 • Sestaveni technické dokumentace podle požadavků zemĕ;
 • Sestaveni technického spisů pro certifikaci na Ukrajinĕ;
 • Sestaveni technického spisů pro certifikaci v Rusku;
 • Definová nÍ nejvÍce učelného orgá nu pro certifikaci a laboratoŕe, pro provedenÍ zkoušek;
 • Zpracová nÍ technických podmÍnek;
 • ProvedenÍ technických pŕekladů na Ruský a Ukrajinský jazyk.

Rovnĕž můžeme vystoupit vašÍm jménem pŕi provedenÍ všech pracÍ pro certifikaci výrobků v Ruska a certifikace výrobků na Ukrajinĕ, nač vá m může být poslá na pro adjustaci odpovidajÍci zplnomocnĕnÍ (zplnomocnĕnÍ se zasÍlá po obdrženÍ Zádosti).

Zá rovĕň můžeme poskytnout poradenské služby pro certifikaci průmyslový výrobků v Evropĕ. Proto musÍte poslat na naši adresu Zádost na uskutečnĕnÍ pracÍ ve skupinĕ SERT – CENTRE pro certifikaci výrobků v Evropské unii. Poskytneme vá m pomoc pŕi:

 • Definová nÍ normativnÍch požadavků k výrobkům (včetnĕ textů smĕrnic v ruštinĕ a norem ve francouzském/anglickém jazyce);
 • SestavenÍ technické dokumentace podle požadavků smĕrnic JES;
 • SestavenÍ technického spisů pro SE certifikace,
 • Pŕedbĕžné hodnocenÍ shody SE a zadá nÍ deklaraci;
 • Definová nÍ nejvÍce vhodného orgá nu a laboratoŕe, pro provedenÍ zkoušek.

Čas provedenÍ pracÍ: od dvou týdnů do dvou- tŕi mĕsÍců. Pro technicky ná ročné výrobky termÍn může být delšÍ, ale, zpravidla, termÍn vyŕÍzenÍ pracÍ podstatnĕ zá ležÍ na samotného výrobci. TermÍn a cena vyŕÍzenÍ pracÍ se určuje po upŕesnĕnÍ objednaného vá mi objemů pracÍ a sezná menÍm se s prohlá šenou produkcÍ.

Po ujedná nÍ ceny a termÍnu provedenÍ pracÍ, se musÍ uzavŕit smlouva s jednou z našich společnostÍ v Evropĕ nebo na Ukrajinĕ. Garantujeme vá m professionalitu, hodnovĕrnost a legitimitu provedenÍ celého komplexu pracÍ, a také celkovou důvĕrnost pracÍ.