Cert-Centre.
WE SHALL HELP   CERT
YOUR PRODUTS   CENTRE
TO BREAK BORDERS  
& TECH. BARRIERS
  Překonáme technické překážky spolu!

Skupina CERT – CENTRE Je skupina profesionálů v oblasti certifikace výrobků a systémů řÍzenÍ kvality z Evropské unie, Ukrajiny a Ruska. Technická regulace při rozmÍstĕnÍ zbožÍ na trhu, v tĕchto nejrůznĕjšÍch částech nové Evropy majÍ podstatné rozdÍly. Nashromáždĕné zkušenosti společné činnosti nám umožnujÍ poskytnou podstatnou pomoc, v překonánÍ technických bariér pro vaše zbožÍ.

TermÍn « technická regulace » chapáme jako řešeni celého komplexu otázek pro legalizaci dovozu a použitÍ výrobků, na územÍ Evropské unie, Ukrajiny a Ruska, stanovených zákonodárnou základnou tĕchto regionů. Na serveru jsou popisy základnÍch zákonodárných požadavků, které jsou učinné na uvedených územÍch. Popsané postupy obdrženÍ pro konkrétnÍ výrobky všech předepsaných certifikátů shody, povoleni na použitÍ a provozovánÍ, licencÍ, rozhodnutÍ specializovaných organizacÍ a t.p., předepsaných na uvedených územÍch.

Chystáme se rozšÍřit náš server dÍky spoluprácÍ s odbornÍky z jiných států postsovĕtského prostoru, které majÍ své požadavky v otázkách technického řÍzenÍ a certifikace výrobků. Zveme ke spolupráci všechny stimulované osoby, také organizace a orgány pro certifikaci z jakýchkoliv regionů a zemÍ svĕta.

Dále mÍsto termÍnu "technická regulace" mnohdy aplikujeme termÍn "certifikace" pro nejrůznĕjšÍ systémy certifikace a povolovacÍch systémů (poskytovánÍ licence) při certifikaci výrobků v Evropské unii, certifikaci výrobků na Ukrajinĕ a certifikace výrobků v Rusku.

Server je určen pro široký kruh lidÍ, stýkajÍcÍch se s nutnostÍ provedenÍ certifikace (povinné a dobrovolné) pro výrobky, provádĕných v zemi, nebo přemÍstĕné do zemĕ s jinými pravidly certifikace, předevšÍm při certifikaci výrobků v Evropské unii, certifikace výrobků na Ukrajinĕ a certifikace výrobků v Rusku. Zde najdete všechny potřebné a dostačujÍcÍ informace pro vyřešenÍ otázky certifikace v Evropské unii, certifikaci na Ukrajinĕ a certifikace v Rusku.

V přÍslušných tématech v oddÍlu serveru jsou projednány následujÍcÍ otázky.

  1. Certifikace v Evropĕ. Informace pro výrobce a dodavatele výrobků z postsovĕtského prostoru do EU (informace je umÍstĕna na serveru v ruštinĕ).
  2. Certifikace v Rusku a Certifikace v Ukrajinĕ. Informace pro výrobce a dodavatele výrobků do Ruska a na Ukrainu. Celková informace z tohoto bloku je umÍstĕna na serveru v ruském, anglickém, francouzském, nĕmeckém, italském, španĕlském, portugalský, českém, čÍnském jazycÍch. Podrobná informace a poukazujÍcÍ dokumenty je dána jenom v ruském a anglickém jazyce. Nĕkteré žádosti pro podáni v povolovaci orgány Ruska nebo Ukrajiny se přivádĕjÍ pouze v ukrajinském nebo ruském jazyce.
  3. Kroky žadatele při začátku úkonu pro potvrzeni o shodĕ a certifikaci výrobků v Rusku a na Ukrajinĕ (rady pro žadatele)
  4. Naši služby
  5. KontaktnÍ informace

Můžete obdržet plný komplex služeb pro certifikaci výrobků v Evropské unii, certifikace výrobků na Ukrajinĕ a certifikace výrobků v Rusku. Jestli jste se obrátili za pomocÍ k nám, prokážeme vám profesionálnÍ poradenskou pomoc ke všem vašim otázkám. Proto potřebujete poslat na našÍ adresu Zádost na uskutečnĕnÍ pracÍ ve skupinĕ SERT–CENTRE. Dodatečnĕ můžeme rovnĕž vystoupit od vašeho jména při provedenÍ všech pracÍ pro certifikaci výrobků a rozhodnutÍ otázek technického řÍzenÍ, nacož je třeba vystavenÍ odpovÍdajÍcÍho ZplnomocnĕnÍ. (upřesnĕné zplnomocnĕnÍ Vám pošleme po obdrženÍ VašÍ žádosti)

Můžete uzavřÍt kontrakt (smlouvu) s jednou z našich společnostÍ v Evropĕ nebo na Ukrajinĕ. Čas provedenÍ práci do dvou mĕsÍců. Cena a čas se určuje po upřesnĕnÍ objednaných prácÍ. Rovnĕž můžete obdržet poradenské služby pro certifikaci průmyslových výrobků v Evropském společenstvÍ. Proto potřebujete zaslat na našÍ adresu žádost na uskutečnĕnÍ práci ve skupine CERT-CENTRE pro certifikaci výrobků v Evropském společenstvÍ.

Také nabÍzÍme školenÍ na neustale trvajicÍch kurzech (provádĕjÍ se podle velikosti skupin) v oborech:

  • Certifikace v Evropském společenstvÍ
  • Certifikace v Rusku a Certifikace na Ukrajinĕ

Rovnĕž budete moci položit nám otázky na téma týkajicÍ se našeho serveru – kontaktnÍ informace uvedena ZDE. Zároven vyzyváme ke spoluprácÍ všechny zainteresované organizace, orgány pro certifikaci a fyzické osoby.

Garantujeme spolehlivost výsledků provedených práci, profesionálnÍ a úplnou důvĕrnost pracÍ.

Informace je shromáždĕna a sistematizovaná profesionálama v oblasti certifikace, vĕřÍme, že náše praktické zkušenosti vám umožnÍ dosáhnout požadovaného výsledku, a vaše výrobky překonajÍ technické překážky a hranice, které nás zatÍm rozdĕlujÍ.

Překonáme technické překážky spolu!

Skupina CERT – CENTRE.